Spolupráce žen v prevenci rakovinných onemocnění

 1. Víte, jak samy ženy mohou napomoci ke včasnému zjištění nádoru a přispět takvyléčení nebo výraznému zvýšení úspěšnosti léčby?
 2. Ve zdravotnictví došlo k dalšímu rozvoji metod časné diagnostiky!! Ustálil se systém organizace vyšetření a Vyhláškou  č.3/2010 čl.1 byla určena jejich závazná náplň! Provádění preventivních zdravotnických vyšetření je plně  hrazeno zdravotními pojišťovnami bez regulačního poplatku!
 3. Víte, žesoučasné době jsou již dnes dostupná i „preventivně léčebná“ opatření?
 4. Dodržujete  preventivní kontroly „Každoroční vyšetření u gynekologa“ a jejich registraci u praktického lékaře při preventivních vyšetřeních??

Nebo vůči sobě i rodině neuváženě a NEBEZPEČNĚ  RISKUJETE??

 

A) Víte, jak samy ženy mohou napomoci ke včasnému zjištění nádoru a přispět tak k vyléčení nebo výraznému zvýšení úspěšnosti léčby?

Ve výskytu zhoubných nádorových onemocnění u žen dosud patří karcinomu děložního čípku (Ca děložního hrdla) 2-3. místo (což je velmi značný výskyt). Dosud při stanovení této nemoci, a to až v době pokročilejšího rozvoje onemocnění umíralo, až 40 % žen. Bohužel jde často o ženy středního věku, matky nezaopatřených dětí, jejichž ztrátu i rodina velmi těžce nese.

V odborné literatuře se lze dočíst, že u počínajícího stadia I. stupně (dle FIGO) lze očekávat vyléčení  u více než 85%,II.st. 50-60% pacientek u III.st. 30-50% a u IV.stupně jen 15-20%.

 

 • Zrádnost tohoto závažného onemocnění spočívá zpočátku v řadě neurčitých (nespecifických) tělesných projevů u žen, jež mohou být způsobeny i řadou jiných méně významných příčin. Samapacientka většinou registruje až pokročilejší rozvoj onemocnění. V počátku jde zejména o krvavě zbarvený výtok a abnormální krvácení mimo termín menstruace. Krvácení je vyvoláno obvykle pohlavním stykem nebo aplikací místní léčby. Později jde také o poruchy vyprazdňování moče či stolice apod. Někdy ženy samy uvádí zvětšování objemu břicha (tekutinou). Rozhodující je však vyšetření gynekologem a jeho vyjádření! Ne všechny poruchy svědčí pro nádor! 

  Významným přínosem je také znalost zásad celoživotního chování žen (jde o primární-„prvotní“ prevenci). Obecně je prokázán u onkologických onemocnění význam zdravého životního stylu pro posílení obranyschopnosti. Zde jde o dodržování důsledné osobní intimní hygieny a sexuální hygieny. Vyšší riziko je styk s partnerem, jež začal pohlavní život velmi časně a s více partnery. Nelze však vše přičítat pouze „promiskuitě“, tj. sexu s více (mnoha) partnery. K nákaze může dojít i od jediného partnera, nicméně důsledný partnerský (manželský) sexuální život výrazně omezuje tuto virovou „nákazu“. Přímá je i vazba na počet vykouřených cigaret, i když mechanismus zatím není zcela znám.

 • Nutno zdůraznit, že tento nádor je „preventabilní“ účinnými organizačními opatřeními (jsme schopni jej včas určit a včas léčit). Není-li však dodržováno každoroční vyšetření u gynekologa (u žen nad 15 - 18 let v době již sexuálního života), nedochází ke včasné diagnostice. Nekontrolovaný postupný rozvoj onemocnění v řádu až let vede ke zhoršování celkového stavu,  a větší rozsah onemocnění (u pokročilých stadií), k obtížné léčbě a k řadě strastí pro ženu i její rodinu. 

B) Ve zdravotnictví došlo k dalšímu rozvoji metod časné diagnostiky!! Ustálil se systém organizace vyšetření a Vyhláškou č.3/2010 čl.1 byla určena jejich závazná náplň! Provádění preventivních zdravotnických vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami bez regulačního poplatku!

Hlavním pilířem zlepšení současného stavu je v návaznosti na pochopení významu preventivních kontrol všemi ženami, i dodržování současných odborných medicínských opatření - screeningu (včasné vyhledávání). Jde o komplexní vyšetření v rámci stanovené prevence. Vyšetření jsou zajištěna organizační strukturou současného zdravotnictví a ekonomicky i platbou lékařům od zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny pak dbají  také na maximální kvalitu následných vyšetření
(na akreditovaných-špičkových pracovištích). Jde o (sekundární „druhotnou“ prevenci).
Současný tlak zdravotnictví na plnění těchto pokynů, a to z obou stran (pacientkami i lékaři), je zcela oprávněný.

Jen aktivní spolupráce pacientek a lékařů může současný stav zlepšit.

Oprávněnost  preventivních opatření:

 • Není dosud  všeobecně známo, že nádor děložního čípku se vyvíjí nenápadně, postupně a to i několik let. Vyšetřovací i léčebné postupy jsou v počátku nemoci pro pacientky zcela nenáročné. Pro počínající změny a nejranější záchyt tohoto onemocnění byly vyvinuty metody stěru z povrchu čípku a vstupu děložního (štětičkou u gynekologa). Ve specializovaných, akreditovaných „cytologických laboratořích“ lze pak v nátěrech prokázat, a to i v ojedinělých buňkách, prvé změny (přednádorové), vedoucí  postupně v čase, není-li  dalších kontrol, spontánní úzdravy či léčby, ke vzniku nádorového onemocnění. Vyšetření proto nelze odkládat!! Vhodná doba k vyšetření je po skončení menstruace, asi dva dny bez podání místní gynekologické léčby a po jednom dni bez sexu. 
 • Vývoj karcinomu prochází  několika dobře definovanými stadii.  Dříve se hovořilo o „dysplaziích“. Nyní hovoříme o (Cervikální  Intraepiteliální Neoplazii) - CIN.   Jde o změny – mírné, střední, těžké vč. bezprostředního  předrakovinného  stavu. Výsledek vyšetření ženy očekávají oprávněně s napětím. Pravidelné kontroly přináší klid a umožňují včasná opatření a méně náročnou léčbu i v případě počátku onemocnění. 
 • Dalších odborných diagnostických (vyšetřovacích) metod mají gynekologové celou řadu a  podle stavu onemocnění pacientky je využívají. Jedná se zejména o vyšetření v zrcadlech, podrobnější vyšetření se zvětšením povrchu (kolposkopicky). Dále vyšetření (bimanuální) pohmatem i další známá vyšetření (histologie,RTG,UZ,CT apod ). Počáteční stadia onemocnění můžeme definitivně vyléčit i drobným chirurgickým zákrokem na čípku nebo jinou nechirurgickou léčbou.
 • Dnes se již zcela ojediněle setkáváme s údajem pacientky, že poslední kontrolu u gynekologa absolvovala v „době posledního porodu“ nebo před několika lety , při  aktuálních obtížích. Ve „vyspělém světě“  patří pravidelné kontroly „u svého“ gynekologa k železným pravidlům nezbytné péče o zdraví žen. Bude nutné i u nás změnit u některých žen dosavadní zvyklosti. Pacientky jistě vyžadují důvěru v gynekologovu odbornost i etickou stránku jeho činnosti. Proto je u nás zajištěn svobodný výběr gynekologa. Je jistě také oprávněný trend zdravotních pojišťoven bonifikovat dodržování prevence a naopak postihovat neplnění navržených opatření. Nezbytné je i skutečné ověřování péče u gynekologa praktickým  lékařem vč. dalších  preventivních vyšetření u specialistů podle Vyhlášky 3/2010Sb. 

C) Víte, že v současné době jsou již dnes dostupná i „preventivně léčebná“ opatření?

Prvé preventivní protinádorové „očkování“ jako primární prevence. Očkovací vakcíny jsou u nás  dostupné od roku 2007. Postupně se zjistilo, že mimo celkovou kondici pacienta (zvláště stavu imunity), hraje významnou roli virová infekce HPV (Human papiloma virus) přenášená zejména pohlavním stykem, ale i dotykem s nakaženou kůží či sliznicemi pohlavních orgánů. To pro HPV-viry omezuje ochranu preservativem. Naopak ochrana preservativem proti početí a jiným pohlavním nemocem je jistě významná. Intenzita  průběhu a riziko vzniku karcinomu závisí na typu HPV. Vysoce rizikové (HR-high risk) jsou zejména typy HPV 16 a 18. Jsou původcem karcinomu asi v 70% vzniku nádorového onemocnění. Poněkud méně významnou roli hrají i další typy (HPV-52,51,45,35 a 31). Bylo jich dosud stanovených 120, 40 z nich dělá slizniční změny a asi 20 je vysloveně onkologicky významných.
 
 • Vhodná doba pro očkování se uvádí od 14 let (někdy i o 3 roky dříve), před zahájením pohlavního života. Vakcinace chrání až před následnou infekcí HPV (za čas po očkování) a vyšší tvorbu protilátek očekáváme v mladším věku. Určitý efekt má očkování i v 21 letech.
 • Stanovení HPV-viru prokazuje jeho nákazu. Není třeba propadat panice!! Asi u 80% žen během života je dočasně HPV-v prokazatelný. Jeho přímá léčba, vzhledem k průniku do buněk, není zatím možná. Další vývoj ovlivňuje, jak již bylo řečeno, typ HPV, ale i imunologická a celková dispozice organismu. Nálezy průkazu HPV-viru mohou odeznět v průběhu do 8-12 měsíců. Naopak k infekci může dojít i opakovaně, někdy i rozdílným typem.  Nevymizí-li spontánně  HPV-virus  pozitivita  po více měsících, jde o rizikovou skupinu žen s potencí k tvorbě karcinomu čípku. Riziko roste i s věkem. Ohroženější jsou proto matky menších dětí, tj. skupiny žen kolem 30 (35 let).  Kombinace vyhodnocení buněčného stěru a výběrově průkazu HPV viru rozhoduje o intenzitě sledování, způsobu léčby a její efektivitě.
 
 • V současné době jsou dostupné dvě vakcíny (očkovací látky). Jde o vakcínu se zaměřením na 4 hlavní typy HPV-virů-16, 18, 6 a 11 (tetravalentní) - s prokázanou ochranou zejména proti rozvoji závažnějších forem poškození buněk (CIN 2/3) z povrchu děložního čípku. Jde preparát “Silgard“, Gardasil, společnosti MSD - Merck /Co. Byla schválena 20.9.2006 pro použití v Evropě. Druhou neméně účinnou je bivalentní vakcína spol. Glaxo Smith-Kline, proti nejdůležitějším–hlavním typům HPV virů -16 a 18.
 • Očkování se provádí do svalu první injekcí (interval 0) a přeočkování za 2. a 6. měsíců u pediatrů nebo praktického lékaře či u gynekologa. NOVĚ se očekává     (a to v nejbližší době) bezplatné očkování (plošné), tj. všech  dívek či žen podle upřesněných indikací.  Očkování nenahrazuje další již uvedené kontroly „screening“.   Jde tedy o prevenci, nikoliv léčbu. Podrobněji na: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/

D) Výběrově jsou ještě další metody stanovení pravděpodobného (genetického) rizika rozvoje nádorového onemocnění pro Vás i ve Vaší rodině?

Současný stav a perspektivy:
 V rámci sekundární prevence, tj. časných zdravotnických diagnostických a léčebných opatření, nelze dnes podceňovat význam (RA), znalosti rodinné anamnézy (výskytu nádorů v rodině), tj. určité „dispozice“ - pravděpodobnosti  jejich výskytu i v další generaci. Důležité je také hodnocení rizik věku či rizikových faktorů zaměstnání pacientky a dodržování   preventivních vyšetření.  Při odborné zkušenosti (onkologa, gynekologa) lze výběrově využít i „onkomarkerů“ (např.Ca 125 apod.)
 • Postupně také dochází k vývoji dalších metod vázaných na genetické testy, jež jsou schopny určit genetická rizika pro vyšetřovaného, dosud „zcela zdravého jedince“, ale i pro jeho potomky. Podle typu vybraných nádorů lze zkušeným specialistou, v úzce vybraných indikacích, doporučit soukromé zajištění tohoto vyšetření, které je dosud málo dostupné, zatím je vysoce nadstandardním a není hrazeno zdrav.pojišťovnami.  Dosud a snad i v budoucnu bude hrazeno samoplátci . (např. brca1 + brca2 apod.). V některých rozvinutějších zemích  (USA apod.) již přispívají k rozhodování zejména o léčbě.

 

Zpracoval : Doc. MUDr. Václav Svoboda, CSc- onkolog (FN Hr. Králové v.v.)

Články v kategorii Rakovina děložního čípku